Raspisan je konkurs grada Beograda za subvencionisanje nabavke traktora i priklјučnih mašina za 2020. godinu

Grad Beograd objavio je Javni poziv za dostavlјanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora i polјoprivrednih priklјučnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2020. godinu.

Sredstva u iznosu od 130.000.000,00 dinara su obezbeđena za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku novog traktora ili novih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora ili jedne ili više različitih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku traktora:

 • Po osnovu biljne proizvodnje, treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta bilјnih kultura, i to površine:
  1) do 0,5 ha povrća, voća i cveća pod plastenikom ili
  2) do 3 ha povrća na otvorenom polјu ili
  3) do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilјa ili
  4) do 2 ha jagodastog voća i hmelјa ili
  5) do 5 ha ostalog voća ili
  6) od 0,1 do 50 ha cveća na otvorenom polјu ili
  7) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilјa ili
  8) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
 • Po osnovu stočarske proizvodnje, treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima prijavlјen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju):
  1) sektor mleko – do najviše 19 mlečnih krava (ima u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog polјoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava),
  2) sektor meso – ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Podnosilac prijave koji konkuriše za nabavku jedne ili više priklјučnih mašina:

 • Po osnovu bilјne proizvodnje treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta bilјnih kultura, i to površine:
  1) manje od 0,5 ha povrća, voća i cveća pod plastenikom ili
  2) manje od 3 ha povrća na otvorenom polјu ili
  3) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilјa ili
  4) manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelјa ili
  5) manje od 5 ha ostalog voća ili
  6) 0,1 – 50 ha cveća na otvorenom polјu ili
  7) 0,2 – 100 ha grožđa na parcelama koje su upisane u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
 • Po osnovu stočarske proizvodnje treba da u Registru polјoprivrednih gazdinstava ima prijavlјen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju):
  1) sektor mleko – ima u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog polјoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava;
  2) sektor meso – u Registru polјoprivrednih gazdinstava objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odnosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) ima registrovane, odnosno odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovlјenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu;

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke traktora ili priklјučne mašine koji su predmet Ovog javnog poziva:

 • nov traktor snage motora do 60 kilovata (kW) sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uklјučujući pripadajuću i traktorsku kabinu,
 • nabavka nove priklјučne mašine.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodelјuju se za nabavku traktora u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova bez PDV-a ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara po korisniku za nabavku traktora.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna dodelјuju se za nabavku priklјučne mašine u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatlјivih troškova sa PDV-om ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos podsticajnih sredstava. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 400.000,00 dinara po korisniku za nabavku jedne ili više različitih polјoprivrednih priklјučnih mašina.

Podnosilac prijave treba da dostavi predračun ili račun (ukoliko su traktor ili priklјučna mašina već nabavlјeni). Nakon objavlјivanja konačne Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, podnosilac prijave je dužan da u roku od 45 dana nabavi traktor ili priklјučnu mašinu i Sekretarijatu za privredu dostavi dokumentaciju. Korisnik traktor ili mašinu kupuje sopstvenim sredstvima ili na bankarski kredit, a nakon što izvrši kupovinu i dostavi dokumentaciju, Grad Beograd će mu refundirati sredstva u visini propisanih podsticaja.

Podsticajna sredstva se isplaćuju kada korisnik ispuni sledeće uslove:

 • izvrši nabavku traktora ili priklјučne mašine,
 • dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci traktora ili priklјučne mašine (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, vrsti i dobavlјaču traktora ili priklјučne mašine),
 • dostavi potvrdu ili izvod overenu od strane banke, korisnika sredstava (korisnik uplaćuje sredstva sa svog namenskog računa registrovanog polјoprivrednog gazdinstva na račun dobavlјača), kao dokaz o prenosu sredstava,
 • dostavi fotokopiju garantnog lista,
 • dostavi očitanu saobraćajnu dozvolu (za traktor),
 • dostavi izjavu (deklaracija ili uverenje) dobavlјača da je traktor proizveden ili sklapan u Republici Srbiji.

Potrebna dokumentacija se mora dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU TRAKTORA I POLJOPRIVREDE PRIKLJUČNE MAŠINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2020. GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Dostavlјanje zatvorenih koverata sa potrebnom dokumentacijom moguće je:

 • preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, 11060 Beograd ili
 • ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kralјice Marije 1, Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7240, 011/715-7392, 011/715-7398, 011/715-7399, 011/715-7418, 011/715-7831.

Rok za podnošenje prijava i dopuna na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 3. april 2020. godine do 15 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu:

Raspisan je konkurs za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje u 2020. godini

Cilj Konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta kroz sprečavanje razvoja korova uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje postavljanje cevovoda i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 340.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2020. godine.

Konkurs je otvoren do 21.02.2020. godine.

1.Sektor voća, povrća i vinove loze:

Prihvatljive investicije su sledeće:
• Oprema i uređaji za navodnjavanje: rasprskivači, sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom, kapajuće trake, sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju, opremanje bunara, cisterne za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 250.000,00 dinara po jednom hektaru površine, po korisniku za navedenu opremu, odnosno 275.000,00 dinara.
Za kapajuće trake iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 100.000,00 dinara po hektaru površine, po korisniku za navedenu opremu.
• Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu mašinu iznosi najviše do 120.000,00 dinara po jednom hektaru površine, po korisniku za navedenu opremu, odnosno 132.000,00 dinara.
• Subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 176.000,00 dinara.
• Postavljanje cevovoda
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru.
• Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 38.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 41.800,00 dinara.

2.Sektor ostalih useva:

Prihvatljive investicije su sledeće:
• Oprema i uređaji za navodnjavanje: opremanje bunara, vodeni topovi, sistemi bočnih krila, cisterne za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 250.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 275.000,00 dinara.
• Pumpe za navodnjavanje i agregati za pokretanje pumpi za navodnjavanje
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 120.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 132.000,00 dinara.
• Subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 160.000,00 dinara po jednom hektaru površine po korisniku za navedenu opremu, odnosno 176.000,00 dinara.
• Tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 5 hektara po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše dve mašine u tipu „Tifona“, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 800.000,00 dinara po mašini, odnosno 880.000,00 dinara.
• Postavljanje cevovoda
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 30% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 800,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m, odnosno najviše do 880,00 dinara po dužnom metru, a maksimalno za 2.000 m.
• Sistemi za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot” i „linear”, pod uslovom da se navodnjava najmanje 30 hektara površine, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 50% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, odnosno najviše do 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara.
• Mobilne linije za navodnjavanje sa sopstvenom energijom (Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje, pumpa za navodnjavanje, agregat za pokretanje pumpi za navodnjavanje i tifon)
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je najviše do 4.850.000,00 dinara, odnosno 5.330.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
 • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, – preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 1. pravno lice:
 • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

 1. Sektor voća;
 2. Sektor povrća;
 3. Sektor vinove loze;
 4. Sektor ostalih useva.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Sektor voća:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru voća za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje voća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 1,99 ha jagodičastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.
 2. Sektor povrća:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano povrće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog povrća.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru povrća za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje povrća ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 0,49 ha povrća u zaštićenom prostoru i/ili do 2,99 ha povrća na otvorenom prostoru.
 3. Sektor vinove loze:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru vinove loze ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano vinovu lozu u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju vinove loze.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru vinove loze za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje vinove loze ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 49,99 ha vinove loze.
  Podnosioci prijava ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10,00 ha vinove loze.
 4. Sektor ostalih useva:
  Korisnik sredstava, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane ostale useve u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju ostalih useva.
  Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije u sektoru ostalih useva za investicije u nabavku opreme i sistema za navodnjavanje ostalih useva ako u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano do 99,99 ha ostalih useva.
  Podnosioci prijava ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10,00 ha ostalih useva.

Za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE I OPREME ZA POBOLJŠANjE VODNOG, VAZDUŠNOG I TOPLOTNOG REŽIMA BILJAKA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI“, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379, od 10 do 14 časova.


Kompletan tekst Konkursa i prateću dokumentaciju možete da preuzmete u prilogu: